Sõnavabadus - mõiste ja tegelikkus

Projekti peamiseks ning üldiseks eesmärgiks oli leida muutunud sõnavabaduse mõiste 21. sajandi demokraatlikus Eestis. Projekti käigus viidi läbi viis seminari sõnavabadust puudutavatel teemadel ning tulemas on veel üks kokkuvõttev konverents.

 

Muutunud sõnavabaduse mõiste ning selle kaitseala avamiseks on oluline analüüsida neid muutusi esiletoonud tegureid Eesti ühiskonnas. Antud teemadele toetuvate ettekannete kuulamine ning arutamine aitab oluliselt kaasa sõnavabadusega seotud küsimuste mõistmisele ning seetõttu tänases Eestis uue sõnavabaduse mõiste leidmisele ja selle kaitseala määramisele. Lisaks asjatundjate omavaheliste mõttevahetuste soodustamisele oli  projekti peamiseks eesmärgiks aidata kaasa avaliku diskussiooni tekkele, suurendades Eesti avalikkuse teadlikkust sõnavabaduse kaitse eesmärgist ning sellega seotud probleemidest. Selle tulemusel on suurenenud elanike teadlikkus oma põhiseaduslikest õigustest ja kohustustest, mis on iga arenenud demokraatliku riigi oluliseks alustalaks. Kõik see viib ühiskonnas suurenenud vajaduseni sõnavabadust puudutavate õiguslike regulatsioonide muutmisele ning sõnavabaduse kaitsealast välja jäävate arvamuste ning hoiakute õigusliku ümberhindamiseni. 

Läbiviidud seminaride teemadeks olid:

  1. Seminar: „Sõna tähendus ja selle muutumine erinevates kultuurikontekstis
  2. Seminar: „Sõnavabadus ja demokraatiad
  3. Seminar: „Sõnavabadus internetis
  4. Seminar: „Lapsed ja sõnavabadus”
  5. Seminar: „Sõnavabadus ja pressi eneseregulatsioon

Huvi seminaride vastu on olnud terve sarja vältel väga suur. Osalenuid on olnud igal seminaril planeeritust rohkem. Valdav enamik seminaridel läbiviidud ettekannetest on olnud õige probleemipüstitusega ning soodustanud diskussiooni publiku ja esineja ning samuti esinejate endi vahel. Seminari kohta on avaldatud artikkel Eesti Päevalehes ning samuti kajastatud Tartu raadios. Enamik seminaride ettekannetest on kättesaadavad Domus Dorpatensise koduleheküljel.


Projekti toetasid Hasartmängumaksu Nõukogu ja Holland Kuninglik Suursaatkond.