Lõpudiskussioon „Saksa okupatsioon Eestis Teise maailmasõja ajal”: Millised uurimislüngad vajavad tulevikus veel täitmist? 01.02.2011

Domus Dorpatensise üritustesarja „Saksa okupatsioon Eestis Teise maailmasõja ajal“ viimasel üritusel (lõpudiskussioonil) arutlesid Olaf Mertelsmann, Meelis Maripuu ja Toomas Hiio selle üle, millised teemad antud valdkonnas tulevikus lähemat uurimist vajaksid.

Diskussiooni käigus, millest ka publik aktiivselt osa võttis, juhiti tähelepanu järgnevatele asjaoludele:

 

  • Oluline on tegeleda sõja-ajalooga ka edaspidi ning uurida, kuidas sõda tegelikult Eesti pinnal perioodil 1941-1944 aset leidis, kuna praegu domineerivad antud valdkonnas reeglina kas mälestused või siis toimub ühe ja sama sündmuse kajastamine erinevates teostes;
  • Esile toodi vajadus uurida lähemalt Saksamaa ja tema poliitiliste kavatsustega seonduvaid plaane;
  • Tulevikus tuleks kindlasti senisest suuremat tähelepanu pöörata Saksa majanduspoliitikale okupeeritud Eestis ja laiemalt terves Baltikumis: kui palju sakslased sõja ajal siia piirkonda investeerisid, kui palju ja millises ulatuses siit samal ajal ressursse Kolmanda Reichi enda elanikkonna toitmiseks välja veeti? Milline oli reaalne elatustase kohapeal? Teema uurimise muudab keeruliseks asjaolu, et meil pole piisavalt hea ettevalmistusega majandusajaloolasi, kes tunneksid laiemalt majanduse toimimist;
  • Senini on jäänud tähelepanuta ka Saksa okupatsiooniaegne kultuuripoliitika Eestis;
  • Samuti on vähe uuritud rahvusvähemuste elu-olu Eestis Saksa okupatsiooni ajal.

 

Diskussiooni lõpus jäi kõlama mõte, et tulevikus peaksid Saksa okupatsiooniga seonduvad käsitlused kalduma vähem deskriptiivsusesse, omades edaspidi sügavamat sissevaadet ning kasutades probleemide terviklikumaks avamiseks erinevate valdkondade metodoloogilisi võtteid.Üritustesarja toetab Goethe-Institut Tallinn.