Seminar "Tolerantse Tartu eestkostevõrgustik": Erinevad inimesed - üks rahvas 20.10.2009


Seminar keskendus pigem sarnasuste otsimisele kui erinevuste rõhutamisele. Fookuses olid eestlaste ja eestivenelaste identiteedid ning see, mis võiks eri gruppe Eestis siduda. Neile teemadele keskendusid kõik kolm ettekannet (vt ettekannete slaide ja videosalvestust). 


"Eestivenelaste Eesti identiteedist" Aune Valk

"Eesti elanike identiteedid"  Anu Masso

"Erinevad inimesed ja üks riigiidentiteet" Raivo Vetik


Seminari diskusioonis rääkisime sellest, mis võiks erinevaid Eestiga seotud inimesi omavahel liita ning mis meid lahutab? Kokkuvõttes leidsime, et:

  • Eesti riigiidentiteet, mis võiks olla integratsiooni alus ja siduda erinevaid Eesti elavaid etnilisi gruppe, ei tee seda hetkel. Eestlaste jaoks on see väga tugevalt seotud etnilise identiteediga. Venelaste Eesti riigiidentiteet on üsna nõrk ja seotud madala eluga rahuloluga.
  • Eestlaste ja venelaste jaoks oma sarnase laetuse ja olulisusega teemad riigiidentiteedis: teadmine Eestist kui väikesest kuid edukast riigist ning Eesti ja Eesti päritolu inimeste saavutuste üle. Samuti tunnistatakse (eestlaste hulgas küll vähem) seda, et mitmesse kultuuri kuulumine rikastab inimest. Vastuolu pole eesti pühade tähistamine osas ning selles, et kodakondsus on oluline.
  • Eestivenelaste side Eestiga on lojaalne, kuid veidi kibestunud, venelased ei tunne, et nad oleksid siin oodatud, saaksid ennast täies mahus realiseerida.
  • Lõhe tekitamises nähti palju süüd meedial, mis püüab mõlemale poolele meeldida, arvates, et teise poole (sh Venemaa) mustamine meeldib. Probleemiks ka see, et eestikeelne ja venekeelne meedia edastavad erinevat info. Palju enam informatsiooni Eesti kohta vaja vene keeles.
  • Kunstlikult on loodud lõhe kahe kogukonna vahel ning asutud siis teist poolt integreerima. Oluliselt enam oleks vaja igapäevast suhtlust ja ettevõtmisi, mis tooksid rahvast kokku etnilisest taustast sõltumata.
  • Oluline roll riigiidentiteedi tekitamisel on kodakondsuspoliitikal.

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.