Seminar „Noor ühiskonnas ja poliitikas”: Noored kaasatuks! 25.09.2009

25. septembril 2009 toimus Domus Dorpatensises projekti „Noor ühiskonnas ja poliitikas” esimene seminar, mis käsitles noorte osalust. Seminaril osales 24 Tartu gümnaasiumide ja noorteorganisatsioonide esindajat. Ettekandega esinesid Madis Masing Euroopa Noored Eesti Büroost ning Reimo Rehkli Tartu Linnavalitsuse noorsooteenistusest. Üritust modereeris Karin Pool.


Madis Masing käsitles oma sõnavõtus noorte osaluse olemust ja olulisust nii grupi, kooli, kogukonna kui linnajuhtimise tasandil. Samuti selgitas ta võimalusi, kuidas soodustada eri rahvusest noorte võrdseid osalusvõimalusi.


Reimo Rehkli selgitas, miks on oluline noori linna valitsemisse kaasata, kui huvitatud on sellest Tartu linnavalitsus ning mil määral on noored hetkel linna juhtimisse kaasatud. Ka tema ettekanne käsitles eri rahvusest noorte kaasamise olulisust. Lisaks aitas ta noortel mõista, mida linnavalitsus neilt ootab ja millist tuge noorteorganisatsioonidele nende projektide elluviimisel pakub.


Lühikesele kohvipausile järgnes Karin Pooli modereeritud diskussioon, mille käigus osalejad arutlesid, mida tähendab „noorte osalus” noorte endi jaoks ning kuidas saavutada eesti ja muust rahvusest noorte võrdsetel alusel kaasamist. Arutleti selle üle, kas Tartu linn pakub noortele piisavalt osalusmehhanisme ning millist koostööd võiksid noorteorganisatsioonid linnaga edaspidi teha. Seminari lõpetas grupitöö, mille tulemusel valmisid kavandid projektist/üritusest, mis võiksid toimuda linna ja noorte/noorteorganisatsiooni koostöös.

 

Projekti toetab Integratsiooni Sihtasutus.