Seminar "Tolerantse Tartu Eestkostevõrgustik": Usund usu loojana 8.12.2009

Seminaril tutvustasid erinevate usundite esindajad oma usu eripära ja põhimõtteid. Seminari modereeris prof Tõnu Lehtsaar. Kuulasime ka kolme usundeid iseloomustavat muusikapala. Huvi seminari vastu oli erakordselt suur. Seminari käigus selgus, kui tähtsad on teadmised teistest religioonidest.
Järgnevalt lühike kokkuvõte seminaril käsitletud usundite kohta:

Inimene ja jumal maausus

Ahto Kaasik – Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja Vanem

Olulised väärtused/tõekspidamised maausus:

 • looja on ürglind, kuid mitte jumal;
 • usk väljendub pärandmaastikus – kõigel on hing ja vägi;
 • elu koos esivanemate ja haldjate/jumalatega, pole selget piiri jumalate ja haldjate vahel;
 • siin- ja teispoolsus, püha ja argine on koos;
 • vastutus oma mõtete, sõnade ja tegude eest on jagamatu;
 • jumalad/vägevad hinged: Uku, Ugur, Pikne, Pikker, Kõu, Vanaisa, Vanaemb, Taevaisa, Taat, Äiuke;
 • ebajumalatest kõnelemine on usulise sallimatuse ja vaimse piiratuse ilming, maausk on salliv teiste uskude ja jumalate suhtes.

Inimene ja Jumal ristiusus

Joel Luhamets – Tartu Pauluse koguduse vaimulik

Olulised väärtused/tõekspidamised ristiusus:

 • Piibli järgi on Jumal universumi ja selle asukate looja;
 • keskmeks on Jeesus Kristuse elu ja õpetused;
 • kristlus oli algselt judaismi usulahk;
 • kristlus ei puuduta niivõrd religioosseid tavasid kui suhteid; käskudest-keeldudest kinni pidamise asemel on kristlase eesmärgiks võimalikult suur lähedus Taevase Isaga;
 • kristlased usuvad, et inimene loodi elama osaduses Jumalaga, aga patt lahutab kõik inimesed Jumalast – Jeesus suri ristil meie pattude eest ja tõusis taas surnuist, meie patu eest on makstud ja meie saame olla osaduses Jumalaga.

Inimene ja Jumal islamis

Ildar Muhhamedshin – Eesti Islami Koguduse mufti

Olulised väärtused/tõekspidamised islamis:

 • islami sisuks on teenida ühte tõelist Jumalat Allahit;
 • islami pühakiri on Koraan;
 • Jumal ilmutab ennast pühakirja, inglite ja prohvetite kaudu;
 • pühendunud moslemi elu sisuks on täita kõiges ja kõigiti Jumala tahet.

Inimene ja Jumal judaismis

Rafail Belchikov – Tallinna Sünagoogi Ülem

Olulised väärtused/tõekspidamised judaismis:

 • judaism usub ainujumalat Jahvet;
 • judaismi pühakiri on toora, mille oluliseks osaks on 5 Moosese raamatut;
 • judaismi teljeks on Jumala käskude pidamine;
 • judaismis puudub misjonitegevus, inimene võib selle usundiga liituda vabatahtlikult ja teadlikult;
 • judaismi pühakojaks on sünagoog, kus loetakse pühakirja, palvetatakse ja kuulatakse jutlusi. Sünagoog on ka suhtlemise ja hariduse andmise keskus.

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.