Stipendiumi statuut

 

1. Käesolev statuut sätestab Teaduse ja Kultuuri Sihtasutuse Domus Dorpatensis stipendiumi (edaspidi: stipendium) väljakuulutamise ja määramise põhimõtted ning korralduslikud alused.


2. Stipendium on loodud eesmärgiga julgustada ning tunnustada kodanike ühiskondlikku vastutustunnet.


3. Stipendium on mõeldud isikule, kes on ise ühiskondlikku vastutust võtnud või on oma loometöö kaudu julgustanud paljusid teisi seda tegema.


4. Stipendiumi eraldamisel võidakse teha koostööd teiste kolmanda sektori organisatsioonide ja erafirmadega, et eraldada mitmeid stipendiume või auhindu.


5. Konkreetsed konkursitingimused nagu konkursi sihtgrupi, vanusegrupi ja hindamiskriteeriumid sätestab vähemalt kolmeliikmeline konkursikomisjon ning need avaldatakse konkursikuulutuses. Konkursikomisjoni koosseisu osas teeb ettepanekut juhatus; lõplikku koosseisu määrab nõukogu.


6. Stipendiumikonkurss ja selle tingimused kuulutatakse välja avalikult sihtasutuse veebileheküljel.


7. Taotlusi hinnatakse konkreetse stipendiumikonkursi kuulutuses sätestatud kriteeriumide alusel.


8. Stipendiumi eraldamise otsustab laekunud loometööde ja/või avalduste põhjal konkursikomisjon. Stipendiumi määramise otsustab konkursikomisjon lihthäälteenamusega. Konkursikomisjonil on õigus sobiva kandidaadi puudumisel jätta stipendium välja andmata. Konkursikomisjon peab oma otsust põhjendama. Otsus ei kuulu edasikaebamisele.


9. Stipendiaadi nimi avalikustatakse stipendiumi üleandmisel kodanikupäeva raames (novembri lõpus). Sihtasutusel Domus Dorpatensis on õigus kasutada stipendiaatide nimesid ja võidutöid oma töös ja teabematerjalides ning avalikustada stipendiaatide võidutöid avalikus meedias.


10. Stipendium on personaalne. Stipendium makstakse välja ühes osas stipendiaadi pangaarvele. Mitterahalised auhinnad saadetakse stipendiaadi poolt määratud aadressile.


11. Stipendiumi suurus määratakse jooksvalt.


Kinnitatud SA Domus Dorpatensise nõukogu poolt 24.10.2013.a.